Mercury - Evinrude - Yamaha - Suzuki - Honda - Johnson Perämoottori
5 hv - 9.9 hv - 25 hv - 40 hv - 50 hv - 75 hv - 90 hv - 115 hv - 135 hv - 150 hv - 200 hv - 225 hv - 250 hv - 300 hv - 350 hv |